Menu


Zakladatel katolického Maďarska

 

Svatý Štěpán, maďarský král, se narodil mezi r. 969 a 975. Mezi r. 995 a 996 se oženil s Gizelou, dcerou bavorského knížete, a v roce 997 nastoupil po otci na maďarský trůn. To ho přinutilo k těžkému boji proti jinému aspirantu na tento trůn. V roce 1000 mu papež Silvestr II. se souhlasem císaře Oty III. předal královské insignie. O vánocích téhož roku byl korunován jako maďarský král.

Jeho důležitým úkolem byla strukturalizace církve v Maďarsku: tradice mu připisuje zřízení deseti biskupství a založení četných opatství, mezi nimiž vyniká benediktinské v Pannolhamě.

                        Benediktinské opatství Pannonhama                               

Stanovil, aby farnosti tvořila sdružení desíti obcí. Kristianizace, kterou král realizoval, odpovídala duchu clunyjského opatství, se kterým udržoval korespondenci. Povolal z ciziny mnoho kněží, aby spolupracovali na evangelizaci země. Mezi nimi se proslavil sv. Gerard z Benátek, který se stal biskupem a zemřel mučednickou smrtí při pohanské revoltě.

Štěpán velmi pečoval o bezpečí poutníků, kteří putovali do Svaté země. Usnadňoval jim cestu balkánskými zeměmi a v Jeruzalémě pro ně zřídil ubytovnu.

Církev jím uspořádaná se zasloužila o růst vzdělanosti v zemi díky školám zřizovaným u kapitul a klášterů. Štěpán se osvědčil jako velmi zdatný panovník, který praktikoval moudrou zahraniční politiku. Zemřel v roce 1038. Před svou smrtí zasvětil svou zemi Panně Marii. Byl kanonizován 1083. Kanonizaci nařídil papež Řehoř VII.

Bazilika sv.Štěpána v Budapešti

Svatý Štěpán byl první středověký panovník, který byl prohlášen za světce jako vyznavač za zásluhy, které získal svým křesťanským životem. Stal se tak vzorem pro všechny křesťanské panovníky. Úcta k tomuto světci nikdy neochabla a jeho svátek se slaví stále s velkou okázalostí. Je představován jako velkodušný, moudrý a zbožný panovník.

Královna Gizela se synem Emerichem

Jeho manželka Gizela se stala abatyší benediktinského kláštera v Bavorsku a zařadila se rovněž mezi světce. Její ostatky se těší stále veliké úctě poutníků.
 

Pramen.:Maurizio Schoepflin, Santi e beati

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010