Menu


Svým postojem k islámu zrazuje církev


 

Pod dopisem, který adresovali papeži Františkovi někdejší muslimové, je již více než 3600 podpisů.

Někteří lidé pochybují o věrohodnosti této petice, otevřené pro všechny věřící bez spolupráce teologů nebo znalců kanonického práva. Nicméně z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie ustavičně přichází podpora a signatáři doufají, že budou moci předat svou žádost papeži, protože nedokážou pochopit, jak může někdo sloužit současně církvi i islámu.

Za obviněním, že papež představil Korán jako cestu spásy, se skrývá Pater Guy Pagès, katolický farář, inkardinovaný v pařížské diecézi. Narodil se 1958, má doktorát teologie a byl ordinován na kněze v roce 1994. V posledních letech je animátorem sítě Islam & Veritèa je znám svými polemickými postoji ke vztahu církve a islámu. Jako misionář v Republice Gibuti poznal zblízka Alláhovo náboženství, a to ho podnítilo napsat několik knih k tomuto tématu. Nejproslulejší z nich je „Zeptat se islámu“. »Církev musí bojovat proti islámu, aby uchránila a zajistila svou existenci a zdraví svých synů«, říká Pagès v Il Giornale, který s ním uskutečnil rozhovor, ze kterého uvádíme:


Ve své dopisu papeži Františkovi se představujete jako „ex muslimové“. Není však známo, kdo je promotorem této iniciativy.

Jsou to bývalí muslimové a někteří jejich přátelé rozhněvaní islamofilstvím církve, jejímž hlavním exponentem je papež.

Máte nějakou organizaci?

Někteří z nás se připojují k asociacím, které podporují bývalé muslimy a jejich evangelizaci. Nemají hlavu ani prezidenta, jen Ježíše Krista, pro kterého přijali, že všechno ztratí.

Vedou vás kněží nebo biskupové?

Je jen velmi málo kněží, kteří nás podporují.

K vaší petici se připojilo více než 3600 lidí. Myslím, že ne všichni jsou konvertité. Kolik je bývalých muslimů, kteří se cítí zraňováni papežovým dialogem s Alláhovými vyznavači?

To zatím ještě nevíme. Jak jsme řekli při prezentaci našeho dopisu, bývalí muslimové vědí, že by byli odsouzeni k smrti, a proto se vyhýbají tomu, aby takto veřejně vystoupili. Jména předložíme Svatému otci, pokud o to požádá.

Vaše iniciativa se podobá Correctio Filialis zveřejněné před několika měsíci. Tu podepisovali pouze teologové, kněží a biskupové, vy naopak jste otevřeni pro všechny věřící. Nebude se vaše akce proto jevit jako méně závažná?

Nemyslíme si, že by bylo nutné, aby nějaký teolog potvrdil uznání ďábelské povahy islámu. Stačí k tomu trochu inteligence, abychom pochopili, že není možno sloužit současně církvi a islámu, tj. Kristu a Antikristu.

Nepokládáte to za troufalost, jestliže chce skupina věřících napomínat papeže?

Jak čteme v poznámce u svatého Augustina v jedné z jeho pasáží: „Svatý Petr učil svým příkladem, že ti, kteří stojí na vyšším stupni a jsou v nebezpečí, že sejdou ze správné cestu, nesmí se hněvat, jestliže je podřízení napomínají“.

Měla by církev usilovat o dialog, nebo bojovat s muslimy?

Jaký vůbec může být s islámem dialog? Co má společného spravedlnost a bezbožnost, jaká jednota mezi světlem a tmou? Jaká dohoda mezi Kristem a Satanem? Jaké pouto mezi věřícím a nevěřícím? Církev musí bojovat proti islámu, protože je skrze něho přímo ohrožena, neboť jeho posláním je církev zničit a nastoupit na její místo.

Křestané mají tedy usiloval o obrácení muslimů?

Ti kteří to nedělají, budou muset Bohu skládat účet za věčnou záhubu muslimů, které mohli obrátit.

Co očekáváte, že uslyšíte od papeže, pokud by odpověděl na váš dopis?

Buďto ať řekne pravdu o islámu, nebo ať mlčí.

Proč si myslíte, že papež chce „islamizovat“ Evropu?

Z různých důvodů: protože potvrzuje nepravdy o islámu, aby ho učinil ho oblíbenějším; a také proto, že podněcuje tajně muslimy k invazi na Západ a zpronevěřuje se tak apoštolskému poslání.

Proč si myslíte, že papež pokládá Korán za cestu ke spáse?

To je pro nás hluboké tajemství.

Hlásá  Korán násilí?

Postačí číst Korán a dějiny islámu, abyste to pochopil. Ježíš oznámil, že přijde doba, kdy ti, kteří budou zabíjet křesťany, se budou domnívat, že tím uctívají Boha. Které jiné náboženství učí takové smrtelné nenávisti ke křesťanům?

Co budete dělat, když Bergoglio svůj názor nezmění?

Budeme dále trpět a prosit Boha, aby mu odpustil, v naději, že přijde jiný papež podle Jeho Srdce.

Toužíte po návratu Benedikta XVI.?

Ne.

Byli byste ochotni opustit církev?

Ne.

Myslíte, že papež zrazuje církev?

Je možné se domnívat, že zalíbení v islámu není zrada?

Corrispondenza Romana , Giuseppe De Lorenzo

 
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010