Menu


Svatý Atanáš

               

        

++++++++++++++Z římského martyrologia

V Alexandrii den zrození pro nebe svatého Atanáše, biskupa téhož města, vyznavače a učitele církve, velmi proslaveného svatostí a učeností, k jehož pronásledování se spojil takřka celý svět. V době od Konstantina až po Valenta bojoval statečně proti císařům a vládcům a nesčetnému počtu ariánských biskupů, kteří ho pronásledovali, utiskovali, takže se stal vyhnancem na celém světě a nezbylo pro něho místa k bezpečnému úkrytu. Nakonec se vrátil ke své církvi a po četných zápasech a mnoha poníženích odešel k Pánu ve čtyřicátém šestém roce svého kněžství v době císařů Valentiniána a Valenta.


 
Dopis svatého Atanáše
biskupa, vyznavače a učitele církve
otce pravověrnosti

  Kéž vás Bůh utěší. Vím navíc, že nejen tato věc vás rozesmutňuje, ale také skutečnost, že zatímco jiní získali kostely násilím, vy jste v této chvíli vypuzeni ze svých míst. Protože oni vlastní místa, ale vy vlastníte apoštolskou víru. Oni jsou, to je pravda, na místech, ale mimo pravou víru, zatímco vy jste skutečně mimo místa, ale víra je ve vás. Zvažme, co je větší - místa nebo víra? Jistě víra. Kdo tedy ztratil víc nebo kdo vlastní víc? Ten, kdo vlastní místa nebo ten, kdo se přidržuje víry? Opravdu je dobré místo, kde se káže apoštolská víra, svaté je, jestliže v něm přebývá Jediný Svatý. Ale vy jste požehnaní, ti, kdo jste svou vírou v Církvi, zůstáváte na základech víry a máte plné zadostiučinění, dokonce nejvyšší stupeň víry, který mezi vámi zůstává neotřesitelný. Protože jste ji (víru) získali z apoštolské tradice a často si prokletá závist přála zviklat ji, ale nebyla toho schopná. Naopak se oni od ní oddělili svými pokusy to učinit. Protože toto je psáno: „Ty jsi Syn živého Boha“, vyznal Petr na základě zjevení Otce a dostal odpověď: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.“ Proto nikdo nepřemůže vaši víru, nejmilovanější bratři. Protože jestli nám Bůh kdy vrátí zpět kostely (my si myslíme, že vrátí), přesto i bez takového navrácení kostelů nám stačí víra. A ověřte si, když mluvím bez Písma svatého a mohlo by se zdát, že mluvím příliš příkře, že je dobré přivést vás ke svědectví Písma. Upomeňte se, že opravdu byl v Jeruzalémě chrám, ten chrám nebyl opuštěn, vetřelci do něj vpadli. Chrám byl v Jeruzalémě a tito vyhnanci odešli do Babylonu z vůle Boha, který je zkoušel nebo spíše je napravoval, když jim v jejich lhostejnosti projevil trest skrze krvežíznivé nepřátele. Vetřelci opravdu získali to Místo, ale neznali Pána onoho Místa, když On jim neodpovídal, ani nepromluvil, a byli tak bez pravdy. Jaký tedy měli prospěch z toho Místa?

Z dopisu sv. Biskupa Atanáše křesťanům trpícím pro víru

  Život svatého Atanáše 

Náboženská válka ve IV. století a naše doba


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010