Menu


Svatá Anežka Česká


                                           

                                 

                                    Modlitba církve

Bože, jenž jsi svatou Pannu Anežku pozvedl do nebe, protože pohrdla královskou nádherou a pokorně následovala tvůj kříž,  uděl nám, prosíme, na její přímluvu, abychom ji následovali a zasloužili si  podíl na věčné slávě.

                                        ¤¤¤

 

        Z dopisu svaté Kláry s. Anežce České

 

Tomu, který dává milost a o kterém věříme, že od něho pochází každý dobrý úděl (Jak 1,17), vzdávám díky za to, že tě ozdobil ta vynikajícími ctnostmi a znameními takové dokonalosti, že sis horlivým napodobováním dokonalého Otce zasloužila stát se sama dokonalou, takže jeho oči na tobě nevidí nic nedokonalého. To je dokonalost, pro kterou si tě sám Král vezme do svého nebeského příbytku, kde ve slávě sedí na hvězdném trůnu. Vždyť jsi pohrdla důstojností pozemského království, nestála jsi o nabídku sňatku s císařem, vyvolila sis cestu svaté chudoby a s velkou pokorou a vroucí láskou jsi šla za tím, který si tě vybral za nevěstu.

Protože však vím, jak vynikáš ctnostmi, ušetřím tě další chvály a nebudu tě obtěžovat zbytečnými slovy, i když by nemuselo být zbytečné, co by tě mohlo potěšit. Avšak protože jen jedno je potřebné (Lk 10,42), o to jedno tě snažně prosím a k tomu tě vybízím pro lásku toho, kterému ses dala jako oběť svatá a milá. Dodržuj dále, co dodržuješ, dělej dále, co děláš, nevzdávej se, ale kráčej rychle a lehce, bez klopýtnutí, bezpečně, radostně a vesele po cestě zaručující blaženost. Ničemu nevěř a nedopřávej sluchu ničemu, co by tě chtělo zviklat v tvém předsevzatí nebo svést z cesty, abys neplnila své sliby nejvyššímu s takovou dokonalostí, k jaké tě Duch Páně povolal.

Kdyby ti však někdo říkal a namlouval něco jiného, co by bylo na překážku tvé dokonalosti nebo v rozporu s Božím povoláním, při vší povinné úctě neposlouchej jeho rady, ale přimkni se jako chudá panna k chudému Kristu.

Vystavena pro něj v tomto světě pohrdání, sleduj jak byl pro tebe pohrdán. V touze po jeho následování se dívej, vznešená královno, uvažuj a rozjímej, jak se tvůj Ženich, nejkrásnější ze všech lidských synů, pro tvou spásu stal ze všech nejubožejším, pohrdaným, zbitým, po celé těle pokrytým nesčetnými ranami a v úzkostech umírajícím na kříži. Budeš – li s ním trpět, budeš s ním i kralovat, budeš – li s ním snášet bolest, budeš se s ním i radovat, budeš – li s ním umírat přibitá na kříži trápení, dostaneš příbytek ve slávě svatých v nebi; tvé jméno bude slavné mezi lidmi a bude zapsáno v knize života. A tak místo toho, co je pozemské a dočasné, budeš mít po všechny věky podíl na slávě nebeského království a místo věcí pomíjejících dostaneš statky věčné a budeš žít na věky věků.

 

       Escritos de S. Clara, Madrid 1970 s. 324 -327 in Liturgie hodin IV. KN 2003

 

                                  * * *


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010