Menu


Sv.. Tomáš apoštol

 

 

Apoštol Tomáš zvaný také Blíženec byl z Galileje a poté, co přijal Ducha Svatého, odešel hlásat evangeliu o Kristu v mnoha provinciích, hlásal přikázání víry křesťanského života Partům, Médům, Peršanům, a pohanům v Malabarsku, až došel k Indům a ty pak vzdělával v křesťanském náboženství. Nakonec když svatost jeho života a nauky a jeho velké zázraky vyvolávaly obdiv pro jeho lásku k Ježíši Kristu, král té oblasti horlivý ctitel model vzplanul hněvem: odsoudil ho k smrti a Tomáš proboden kopím zemřel v Kalamině a korunoval tak svůj apoštolát mučednickou smrtí.

Z Homilie 30 sv. Papeže Řehoře in Evangelia post medium

Stojí psáno: „Duch Páně ozdobil nebesa“.Ozdobou nebes jsou totiž ctnosti hlasatelů a jak vypočítává Pavel, jednomu Duch dává dar moudrosti, jinému tentýž Duch poskytuje poznání, jinému opět se dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný může mluvit cizími jazyky a jiný má dar, aby uměl vykládat. co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch a přiděluje z nich každému zvláště, jak chce. (1 Kor 12, 8-11).

Kolik je těchto darů, tolik je ozdob hlasatelů v nebi. Jinde ještě stojí psáno: „Božím slovem jsou upevněna nebesa“. Slovo Páně je totiž Syn Otce. Ale aby se ukázalo, jak celá Svatá Trojice pospolu stvořila totéž nebe, tj. svaté apoštoly, vzhledem k Duchu Svatému se hned připojuje: „V Duchu jejich úst je všechny jejich síla“ Tedy síla nebes pochází od Ducha, protože by neměli sílu jít proti moci tohoto světa, kdyby nebyli posilováni silou Ducha Svatého. Víme totiž, jací byli tito učitelé svaté církve, než přišel tento Duch, a vidíme, jaká je jejich síla poté, co Duch přišel.

Z Matutina k dnešnímu svátku


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010