Menu


Poselství Matky Boží z Akity

Akita je lokalita v Japonsku, kde se uskutečnila významná mariánská zjevení. Protagonistou je sestra Agnes Katsuko Sasagawa. Ve stručnosti rychlé shrnutí těchto zjevení.

   

 

První zjevení

6. července, v den prvního zjevení, vizionářka spatřila nejdříve svého anděla Strážce pak slyšela hlas, který vycházel od sochy Panny Marie. Tentýž den některé její spolusestry zpozorovaly krev, která vytékala z pravé ruky této sochy. Krev vytékala z rány ve formě kříže.

                                                 

4. ledna 1975 dřevěná socha, ze které slyšela sestra Anežka vycházet hlas Panny Marie, začala ronit slzy. V průběhu dalších 6 let a 8 měsíců plakala socha 101 x. V jednom případě filmovala tento pláč japonská televizní společnost.

Při různých příležitostech se na soše objevovaly kapky potu a podle různých svědků vydával tento pot sladkou vůni. Na dlani pravé ruky se objevila rána ve formě kříže a kapala z ní krev. Svědkem tohoto zázračného jevu byly stoky osob.

Krev a slzy této sochy byly podrobeny vědeckému zkoumání. Analýzy provedené prof. Sagisakou z lékařské fakulty univerzity v Akitě potvrdily, že se jedná o krev, slzy a pot byly lidského původu. Byly zde zastoupeny tři krevní skupiny: 0, B a AB.

                                             

Poselství z 6. července 1973 ( první zjevení)

Moje dcero, moje novicko, správně jsi mě poslechla, když jsi všechno opustila, abys mě následovala. Je nemoc tvých uší bolestivá? Tvoje hluchota bude uzdravena, buď si tím jista. Působí ti rána na tvé ruce utrpení? Modli se za odčinění hříchů lidí. Každá osoba v této komunitě je moje nenahraditelná dcera. Modlíte se dobře modlitby Služebnic Eucharistie? Modleme se tedy společně:

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, skutečně přítomné ve Svaté Eucharistii, zasvěcuji ti své tělo a svou duši, abychom byly vnitřně spojeny s tvým Srdcem , které se obětuje v každém okamžiku na všech oltářích světa, vzdává chválu Otci a prosí o příchod jeho Království. Prosím tě, přijmi pokornou oběť mé samotné. Použij mě, jak chceš, pro slávu Otce a pro spásu duší. Nejsvětější Matko Boží, nedovol mi odloučit se od tvého Syna. Prosím tě, braň mě a chraň jako svou zvláštní dceru. Amen.

Na konec modlitby hlas řekl:

Modli se mnoho za papeže, biskupy a kněze. Od chvíle tvého křtu ses za ně vždy s vírou modlila. Pokračuj v tom mnoho, velmi mnoho. Sděl svému představenému všechno, co se dnes přihodilo, a poslechni ho ve všem, co ti řekne: On prosil, aby ses horlivě modlila.

Poselství 3. srpna 1973 ( druhé zjevení)

Moje dcero, moje novicko, miluješ Pána? Miluješ – li Pána, poslechni, co ti chce říct. Je to velmi důležité. Řekneš to svému představenému:

Mnoho lidí na tomto světě působí Pánu utrpení. Toužím po duších, které by ho potěšily a a smiřovaly hněv nebeského Otce. Toužím spolu s mým Synem po duších, které dokážou odčiňovat svým utrpením a svou chudobou hříchy a nevděčnosti. Aby svět poznal jeho hněv, nebeský Otce se připravuje seslat velký trest na celé lidstvo. Mnohokrát jsem spolu se svým Synem zasahovala, abych Otcův hněv usmířila. Zabránila jsem příchod neštěstí, když jsem mu nabídla utrpení Syna na kříži, jeho drahocennou Krev a také duše, které tvoří zástup obětí. Modlitba, pokání a odvážné oběti mohou zmírnit Otcův hněv. Toužím, aby také tato vaše komunita, která miluje chudobu, zasvětila se modlitbě a dostiučinění za nevděčnosti a urážky tak mnoha lidí.

Modlete se modlitbu Služebnic Eucharistie s vědomím jejího významu. Praktikujte ji, obětujte ji na odčinění hříchů a obětujte také všechno to, co Bůh může seslat. Přičiň se, aby všechny se všechny sestry vynasnažily podle svých schopností a postavení obětovat se zcela Pánu.

Také v sekulárním institutu je nutná modlitba. Již duše, které se chtějí modlit, se spojují. Bez velkého důrazu na formu buďte věrné a horlivé v modlitbě na potěšení Mistra.“

Po chvíli ticha:

Je pravda to, co si myslíš ve svém srdci? Jsi upřímně rozhodnuta stát se zavrženým kamenem? Moje novicko, toužíš – li patřit bezvýhradně Pánu, aby ses stala hodnou nevěstou Ženicha, vykonej své řeholní sliby s vědomím, že musíš být přibita na kříž třemi hřeby. Tyto tři hřeby jsou chudoba, čistota a poslušnost. Z těch tří je poslušnost nejpodstatnější. V naprosté odevzdanosti dej se vést svým představeným. On tě pochopí a povede tě

                                           

Poselství 13. října 1973 ( třetí a poslední zjevení)

Moje drahá dcero, poslyš dobře, co ti chci říct. Budeš o tom informovat svého představeného.

Po krátkém odmlčení Maria pokračovala:

Jak jsme ti řekla, jestliže lidé nebudou konat pokání a nepolepší se, Otec sešle na celé lidstvo strašný trest. Bude to trest větší než potopa, tak velký, že dosud nikdy podobný nebyl. Z nebe bude padat oheň a zničí velkou část lidstva, dobré stejně jako zlé, neušetří ani kněží ani věřících. Ti, kteří přežijí, budou tak ztrápení, že budou mrtvým závidět. Jediné zbraně, které vám zbývají, jsou růženec a znamení, které vám zanechal můj Syn. Modlete se každý den modlitbu růžence. Modlete se růženec za papeže, biskupy a kněze. Ďáblovo dílo pronikne také do Církve takovým způsobem, že kardinálové budou proti kardinálům, biskupové proti biskupům. Kněží, kteří mě uctívají, budou v opovržení a jejich spolubratři jim budou klást překážky, chrámy a oltáře budou pustošeny; Církev se zaplní těmi, kteří přijímají kompromisy, a ďábel přiměje mnoho kněží a zasvěcených duší, aby opustili svou službu Pánu. Ďábel bude neúprosný zvláště vůči duším Bohu zasvěceným. Pomyšlení na ztrátu tolika duší je příčinou mého smutku. Jestliže se hříchy rozmnoží počtem i závažností, nebude pro ně odpouštění.

Pověz to odvážně svému představenému. On bude vědět, jak dodat každé z vás odvahy, abyste se modlily a uskutečnily úkol dostiučinění. Biskup Ito vede vaše společenství

Pak se usmála a připojila:

Máš nějakou otázku? Dnes je to naposled, co s tebou mluvím živým hlasem. Od této chvíle budeš nadále poslouchat toho, který byl poslán, aby byl tvým představeným.

Modli se mnoho modlitbu růžence. Jen já vás mohu ještě zachránit od neštěstí, ke kterému se blížíme. Ti, kteří mají ve mně důvěru, budou zachráněni.


                                                                   

 

V dubnu 1984 Mons. John Shojir Ito, biskup v Nigatě v Japonsku po obšírném a hlubokém vyšetřování, které trvalo několik let, prohlásil, že události v Akitě mají nadpřirozený původ, a dovolil celé diecézi uctívat svatou Pannu Marii v Akitě.

Biskup potvrdil: „Poselství z Akity je pokračováním poselství z Fatimy“.

V červnu 1988 kardinál Josef Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry u Svatého stolce, vyjádřil svůj definitivní soud, že události v Akitě si zasluhují naši víru.

Dřevěná soška Panny Marie v Akitě byla zhotovena podle obrazu Paní všech národů , jak se zjevila v Amsterodamu ve zjeveních, která mají přímou souvislost s Akitoua Fatimou.

                                           

24. června 1988 se biskup Ito odebral jako poutník do kaple Paní všech národů v Amsterodamu a sloužil zde mši svatou v přítomnosti vizionářky a sester.

                                                      VIZ


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010