Menu


Nejsvětětjší a nejvznešenější tajemství

 
Josef a Maria – znamení svazku Kristus - Církev

Luca Giorno: Sňatek -  Louvre 1688

Již v prvních stoletích viděli křesťané, svatí a církevní spisovatelé v panenském manželství Josefa a Marie obraz manželského svazku mezi Kristem a církví, což je historické znamení velkého tajemství, o kterém mluví svatý Pavel. Odtud vychází podnět pro ustanovení „Svátku manželství“, který by byl cennou pomůckou pro pastoraci manželství.

Když mluvíme o manželství Josefa a Marie, již bylo řečeno, že stejně jako všechno začalo párem (Adamem a Evou), tak muselo být vše obnoveno párem, povolaným hlídat a vzdělávat božského Vykupitele lidstva.

Od prvních století viděli křesťané, svatí a církevní spisovatelé v panenském manželství Josefa a Marie model manželského svazku mezi Kristem a církví, což je nejvznešenější znamení - mezi manželstvími všech dob - velkého tajemství, o kterém píše sv. Pavel v dopise Efezanům (Ef 5,21-33). Jestliže má být skutečně manželka podřízena svému manželovi jako Pánu, a manžel má povinnost tak jako Kristus církev milovat svou manželku jako své vlastní tělo, které manželství je stejně tak vznešené a čisté jako to Mariino a Josefovo? Proto Nevěsta Kristova se musí na toto manželství neustále dívat a řídit podle něj své jednání.

Ježíšova volba nazvat se ženichem (Mt 9:15) „také nepřímo osvětluje hloubku opravdové manželské lásky“, píše ve svém Dopisu rodinám Jan Pavel II. Ježíš, když mluví o Bohu, ukazuje pomocí obrazu ženicha, kolik otcovství a kolik lásky k Bohu se odráží v lásce muže a ženy, kteří jsou sjednoceni v manželství“ (DP, 18).

Panenství, kterým se vyznačuje spojení Ježíšových rodičů, není v rozporu, ale vyzdvihuje důstojnost toho, co Wojtyla popisuje jako prvořadou svátost. Jak poznamenává otec Tarcisio Stramare († 2020) o Marii a Josefovi: «Žádné manželství nebylo tak jako jejich zrcadlem a obrazem svátosti lásky více altruistické a nesobecké. Skutečně žili své manželství jako čistý „svatební dar“, a proto si zaslouží, jak to říká sám sv. Tomáš, aby představovali tajemství církve: „Bylo vhodné, aby byla v manželství sjednocena Matka Boží ... církev, která je panna a nevěsta“ (The Holy Family of Jesus, Shalom, 2010, s. 54).

Jejich manželství mělo být společně kolébkou pro přivítání Božího Syna a prostředkem pro vzájemné povznesení ve svatosti. Zejména svatý Josef v maximální míře těží z účinků Mariiny lásky. Pokud Neposkvrněné početí miluje člověka, tím více je mu jako Boží obraz blízké a protože „je součástí svatosti a ctnosti manželky milovat svého manžela“, z toho vyplývá, že žádným jiným tvorem nebyla milována jako Josefem, který zase - s celkovým darem sebe sama - pomohl Panně Marii plně realizovat její povolání Matky Boží. Navíc, protože byla ozdobena každou dokonalostí, žádný manžel v historii nebyl nikdy milován více než Josef.

Suárez tvrdí: «Je pravděpodobné, že si Nejsvětější Panna přála nádherné dary milostí a pomoci svému manželovi, kterého jedinečným způsobem milovala, a prosila o ně ve svých modlitbách. Ve skutečnosti, pokud je to pravda, jak je pravda, že jedním z nejúčinnějších prostředků k získání darů milosti od Boha je oddanost Panně a její přímluvě, kdo by si mohl myslet, že nejsvětější Josef, nejvíce milovaný svatou Pannou a jí nejoddanější, nezískal skrze ni nejvyšší dokonalost svatosti?».

Církev je povolána, aby pokračovala a učila dokonalé lásce, která vládla ve Svaté rodině - „pozemské Trojici“, jak byla definována - kde láska k Bohu a bližnímu našla svůj společný bod a jejich vyzařování v Ježíši. Je to rodina, jejíž členové se překonali v pokoře a ztělesňují učení evangelia o službě služby, kde Ježíš, Boží Syn, byl poslušný svých rodičů, a tak rostl věkem, moudrostí a milostí; Maria, jeho Matka, druhá po Bohu, byla podřízena Josefovi; a všichni tři žili společně v poslušnosti vůli Otce, což byla podmínka na základě lásky.

Evangelia nám poskytují letmý, ale významný vhled do života tohoto prototypu „malé domácí církve“. Určitě, i když vrcholem vykoupení je Kalvárie, nelze přehlédnout skutečnost, že každý okamžik Ježíšova pozemského života, který se z velké části odehrával pod vedením a láskou Marie a Josefa, byl vykupitelský. Katechismus říká: «Ježíšova slova a činy v době jeho skrytého života a jeho veřejné služby byly již spasitelné. Ony anticipovaly sílu jeho velikonočního tajemství. Oznamovaly a připravovaly, co měl předat Církvi, až bude vše naplněno. Tajemství Kristova života tvoří základy církve.

Ermes Dovico, Nuova Bussola Quotidiana

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010