Menu


Třetí neděle po Zjevení Páně

Zbývající čtyři neděle po Zjevení Páně mají stejné žalmové zpěvy (introit, graduale, offertorium, communio). Tyto žalmové úryvky představují Spasitele budujícího Boží království na této zemi a vyzývají nás k vzdávání holdu a klanění.

Introit (Ž 96, 7–8) Klanějte se Bohu všichni jeho andělé. Uslyšel to Sión a zaradoval se, plesaly judské dcery. (Ž 96, 1) Pán kraluje, plesej země. Radujte se četné ostrovy.

Graduale a Alleluja (Ž 101, 16–17) Národy se budou bát tvého jména, Pane, a všichni králové země tvé slávy. Neboť Pán vybuduje Sión a ukáže se ve své slávě. Aleluja, Pán kraluje, plesej země. Radujte se četné ostrovy.

Offertorium obsahuje ozvěnu zázraků a účinnosti Boží milosti. (117, 16–17) Pravice Páně prokázala moc, pravice Páně mě pozvedla, nezemřu, ale budu žít a vypravovat o skutcích Páně.

Communio je ozvěnou všech perikop. (Luk 4, 22) Všichni se divili slovům, která vycházela z Božích úst.

Oratio Všemohoucí věčný Bože, shlédni milostivě na naši bezmocnost a vztáhni svou vznešenou pravici k naší ochraně.

Epištola (Řím 12, 16–21) je pokračováním perikopy z minulé neděle. Apoštol hovoří o praktických povinnostech křesťana a rozvádí poučení o vzájemné lásce, která nás má v Kristově království spojovat. Varuje před pomstychtivostí a naopak nabádá k tomu, abychom zlé opláceli láskou a přemáhali zlo dobrem.

Evangelia těchto nedělí představují Pána jako milosrdného divotvůrce. Jeho zázraky dokládají jeho všemohoucnost a božství. Požadují víru a také ji odůvodňují. Nevěru naopak postihne přísný trest. Příkladem pokorné víry je pohanský setník, který zahanbuje nevěřící Izrael (Mt 8, 1–13).

Secreta nás připravuje k slavení oltářní oběti: Prosíme, Pane, ať nás tato oběť očistí od poklesků ke slavení a posvětí těla i duše tobě poddaných k slavení oběti.

Postcommunio nám tentokrát vyprošuje, abychom dokázali zužitkovat požehnané plody mše svaté.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010