Menu


26. června: svatí mučedníci Jan a Pavel

                                               

 

Tvůrci nového církevního kalendáře byli vedeni tendencí omezit počet světů, které si církev celoročně závazně připomíná. Jednou ze záminek bylo historické bádání o jejich totožnosti. Této necitelné a neuctivé tendenci padli za oběť i významní mučedníci svatí bratři Jan a Pavel, kteří byli za zvláštních okolností umučeni 26. června 362.

Tito pokrevní bratři byli komořími císaře Konstantina Velikého. Jeho dcera Konstancie je pověřovala rozdělování peněz pro chudé a trpící. Když po smrti císaře nastoupil na trůn Julián Odpadlík, bratři opustili císařské služby. Julián je přemlouval, aby se vrátili ke dvoru, ale oni to z důvodu jeho odpadlictví odmítli. Ve lhůtě deseti dnů, které dostali na rozmyšlenou, rozdali všechno svoje jmění a připravovali se na mučednickou smrt.Během desetidenní lhůty je navštívil kněz Krispus spolu se dvěma křesťany a přinesl jim jako posilu svaté přijímání. Císař za nimi vyslal velitele stráže Terenciána s malou zlatou soškou boha Jupitera, aby mu tajně přinesli oběť, jinak měk příkaz je usmrtit. Bratři projevili ochotu uposlechnout císaře ve všech světských záležitostech, nikoliv však v modloslužbě. Vzhledem k věhlasu, jakému se bratři v Římě těšili, byli tajně v noci popraveni a pohřbeni ve svém domě. Veřejnosti bylo sděleno, že byli posláni do vyhnanství.

Kněz Krispus s křesťany Krispiánem a Benediktou byli překvapeni, když se modlili nad hrobem mučedníků, a byli zavražděni. Když Terenciánův syn propadl posedlosti a naříkal, že ho Jan a Pavel sužují, odebral se s ním otec k jejich hrobu a syn zde získal zázračné uzdravení. Oba se stali křesťany a zemřeli mučednickou smrtí. Juliánův nástupce Jovián zrušil pronásledování křesťanů a uložil senátoru Bizantovi, aby vyhledal těla bratří mučedníků. Nad jejich domem byla zbudována bazilika zvaná Celimontánská a v ní byly později uloženy ostatky svatých mučedníků. Pod bazilikou byl v roce 1887 objeven římský dům o dvou poschodích s freskami a nápisy, které potvrzují prastaré legendy. Svatí mučedníci jsou jmenováni v římském mešním kánonu před proměňováním. Za papeže Řehoře Velkého byl zřízen na Janikuku klášter a chrám zasvěcený sv. Janu a Pavlu. Tito světci jsou zobrazeni v chrámu sv. Apolináře Nového v Raveně. Velkých chrám těchto svatých mučedníků najdeme v Benátkách.

                                              


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010